De Wet arbeidsmarkt in balans vandaag aangenomen door de Tweede Kamer

expertise:

Employment law

05 February 2019

Op dinsdag 5 februari is in de Tweede Kamer gestemd over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de daarop voorgestelde amendementen. De conclusie van de stemming is dat de Tweede Kamer de Wab heeft aangenomen.

Enkele amendementen, zoals ten aanzien van seizoensarbeid, contracting, verplichtingen van de payrollwerkgever bij de adequate pensioenregeling, zijn eveneens aangenomen.

De veelbesproken verlengde proeftijd van 5 maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, leek al te sneuvelen tijdens de Plenaire behandeling van de Wab in de Tweede Kamer op 31 januari. Dit is vandaag met de stemmingen bevestigd.

Dit is de volgende stap in de wijziging van het arbeidsrecht na de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere voortgang.

In het kort de belangrijkste wijzigingen van de Wab:

 • Introductie van een nieuwe ontslaggrond: de combinatiegrond (“i-grond”)
  Sinds 2015 biedt de Wet werk en zekerheid (Wwz) een limitatief aantal ontslaggronden. Hierdoor is (eenzijdig) ontslag van een werknemer in principe pas mogelijk wanneer volledig aan één van deze gronden is voldaan. Vaak spelen er in de praktijk meerdere gronden, maar vormen deze niet genoeg om tot één voldragen ontslaggrond te komen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij disfunctioneren gecombineerd met een verstoorde arbeidsrelatie. Waar nu nog één voldragen ontslaggrond moet worden bereikt, krijgt de rechter met de Wab de mogelijkheid om onder deze omstandigheden toch de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Let op: dit geldt alleen voor de gronden c tot en met h.Bij een ontslag op de “i-grond” krijgt de rechter de mogelijkheid een extra vergoeding aan de werknemer toe te kennen van maximaal de helft van de transitievergoeding. Dit is bovenop de reeds bestaande transitievergoeding, dus de werkgever is bij de “i-grond” maximaal 1,5 keer de transitievergoeding verschuldigd. In totaal kunnen er bij ontbinding op de “i-grond“ 3 vergoedingen verschuldigd zijn: (i) transitievergoeding, (ii) “i-vergoeding” van maximaal de helft van de transitievergoeding en (iii) de billijke vergoeding.
 • Aanpassing transitievergoeding
  De Wab laat de laat de voorwaarde van minimaal twee jaar dienstverband vervallen, waardoor werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding krijgen. Ook wordt de berekening gewijzigd en komen de tijdelijke regelingen (lagere vergoeding kleine werkgevers en verruimde opbouw oudere werknemers) te vervallen.
 • Compensatie transitievergoeding voor werkgevers bij ontslag na twee jaar ziekte
  Werkgevers kunnen worden gecompenseerd voor de betaling van de transitievergoeding als zij een werknemer ontslaan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (na twee jaar ziekte). De regeling heeft terugwerkende kracht voor transitievergoedingen betaald bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot 1 juli 2015 (datum van inwerkingtreding van de Wwz).
 • Compensatie transitievergoeding voor kleine werkgevers bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte
  Ook kunnen werkgevers die hun bedrijf beëindigen wegens pensionering of ziekte compensatie krijgen voor de aan hun werknemers betaalde transitievergoedingen.
 • Aanpassing ketenregeling
  De periode voordat opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar. Een keten opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – waardoor van rechtswege een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd kan ontstaan – wordt momenteel ‘doorbroken’ wanneer tussen de arbeidsovereenkomsten een onderbreking van zes maanden zit. Dat blijft zo, maar er komt meer ruimte om bij CAO van deze regel af te wijken.
 • Aanpassing proeftijd
  De proeftijd voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangepast:

Arbeidsovereenkomst 0 – 6 maanden                                                  geen proeftijd
Arbeidsovereenkomst 6 maanden – 2 jaar                                          1 maand proeftijd
Arbeidsovereenkomst 2 jaar of langer                                                  2 maanden proeftijd

Daarnaast zijn er nog een aantal wijzigingen ten aanzien van het concurrentiebeding bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de proeftijd, payroll, oproepcontracten en de premiedifferentiatie voor de WW.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze update of vraagt u zich af wat de gevolgen van de Wab voor u zijn? Neem dan vrijblijvend contact op met Rimke van de Laarschot of een van onze advocaten van de sectie Arbeidsrecht.