Is werkneemster gehouden aan werkgever EUR 115.500 te betalen?

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

31 December 2000

De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs geoordeeld over de vraag of werkneemster gehouden is aan werkgever EUR 115.500 te betalen. Dit aan de hand van een door werkneemster ondertekende schuldbekentenis.

Werkneemster is in 2008 bij werkgever in dienst getreden als verkoopster. In 2010 is werkgever een onderzoek naar haar gestart omdat zij verdacht werd van diefstel. Werkneemster is met deze diefstal geconfronteerd, waarop een gesprek plaatsvond tussen werkneemster, de bedrijfsleider en een medewerker van de bedrijfsrecherche.

Tijdens dit 15 minuten durende gesprek heeft werkneemster de diefstal bekend en is aan de hand van de verklaringen van werkneemster berekend voor welk bedrag zij goederen had weggenomen. Deze schuldbekentenis, waarin werkneemster eveneens verklaart het schadebedrag van EUR 115.500 aan werkgever terug te betalen, is op korte termijn na het gesprek door alle drie de partijen ondertekend.

Werkgever vordert de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad werkneemster te veroordelen aan haar het schadebedrag van EUR 115.500 te voldoen. Werkgever beroept zich op de ondertekende schuldbekentenis, waarin werkneemster mede verklaart dat zij een bedrag van EUR 115.500 aan werkgever is verschuldigd.

Werkneemster stelt dat de schuldbekentenis ? voor zover het de verklaring betreft dat zij bereid was een bedrag van EUR 115.500 aan schadevergoeding en kosten aan werkgever te betalen ? tot stand is gekomen door misbruik van omstandigheden. Werkneemster stelt dat zij niet goed besefte wat zij deed toen zijn de schuldbekentenis met de verklaring tot de betaling van de schadevergoeding ondertekende.

De rechter stelt dat er sprake is van misbruik van omstandigheden indien werkgever wist of had moeten begrijpen dat werkneemster door bijzondere omstandigheden bewogen werd tot het instemmen met het in de schuldbekentenis opgenomen bedrag van EUR 115.500 en zij de instemming van werkneemster bevorderde terwijl hetgeen zij wist of had moeten begrijpen haar daarvan had behoren te weerhouden.

De rechter is van oordeel dat het werkgever kan worden aangerekend dat zij werkneemster – op korte termijn na de schuldbekentenis – tevens een schuldbekentenis heeft laten tekenen voor de door haar verschuldigde schadevergoeding. De wijze waarop de schuldbekentenis is opgesteld heeft verstrekkende gevolgen voor werkneemster. De rechter stelt dat het dan ook op de weg van werkgever had gelegen werkneemster te informeren over de gevolgen van het ondertekenen van de schuldbekentenis. Niet gesteld of gebleken is dat werkgever dit heeft gedaan.

Er kan worden aangenomen dat werkneemster door ondertekening van de schuldbekentenis een voor haar nadelige beslissing heeft genomen, die zij bij een voor een dergelijke beslissing normaal te achten voorbereiding niet zou hebben genomen. Werkgever had dan ook moeten begrijpen dat werkneemster niet zou hebben ingestemd met het schadebedrag, wanneer zij de tijd had gekregen zich te beraden en advies in te winnen.

De rechter oordeelt dat sprake is van misbruik van omstandigheden aan de zijde van werkgever, waarop de vordering van werkgever werkneemster te veroordelen aan haar het schadebedrag van EUR 115.500 te voldoen, wordt afgewezen.

Kortom, werkneemster is niet gehouden aan werkgever het schadebedrag van EUR 115.500 te betalen.

Het is voor een werkgever raadzaam zijn werknemer te informeren over de gevolgen van het ondertekenen van een dergelijke schuldbekentenis.

www.rechtspraak.nl, LJN: BV3669