Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2010-5, HR 23 april 2010: Uitsluitingsclausule naar aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars – strijd met het kartelverbod van art. 6 Mededingingswet?

expertise:

Competition & Regulatory

10 October 2010

Op 23 april 2010 heeft de Hoge Raad arrest gewezen. Het gaat in het arrest met name om de vraag of verzekeraar Amev een beroep toekomt op de uitsluiting onder 3.2 (seksuele gedragingen) van haar polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van de vroegere echtgenoot van eiseres. De vroegere echtgenoot heeft de op deze verzekering te baseren vordering aan eiseres gecedeerd.

Door eiseres is in deze procedure de stelling ingenomen dat de uitsluitingsclausule, net zoals de daaraan ten grondslag liggende aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars, nietig is wegens strijd met art. 6 Mw. De uitspraak is om meerdere redenen interessant en door Silvia Vinken en Monique Hennekens uitvoerig becommentarieerd vanuit het oogpunt van het mededingingsrecht. 

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Dit artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, nr. 5 – 2010