Onderaannemer Nagabouw uit Werkendam verliest opnieuw kort geding

31 December 2000

In het Bulletin van 20 november 2008 berichtten we reeds dat Nagabouw (gespecialiseerd in betonnnen prefab constructies) vooralsnog kan fluiten naar de 1,2 miljoen euro die zij naar eigen zeggen nog tegoed heeft van Moes en Multiplan, de hoofdaannemers van het nieuwe voetbalstadion in Zwolle. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen. Rob van Warmerdam, advocaat vastgoed bij BANNING die optrad voor Moes en Multiplan, licht als volgt toe.

Tweede kort geding
Op 5 januari jl. vond in Zwolle het tweede kort geding plaats dat Nagabouw uit Werkendam tegen haar opdrachtgever VOF Stadionbouw Zwolle (VOF) en projectontwikkelaar SOZ aanhangig had gemaakt. Nagabouw eiste dat de VOF en SOZ het door haar ingeroepen retentierecht zou respecteren op straffe van verbeurte van een dwangsom van €20.000 per dag en eiste voorts betaling van €166.463,– terzake van meerwerk.

Verweer
De VOF vond dat Nagabouw geen retentierecht toekwam omdat Nagabouw geen recht op betaling toekwam. Zou de rechter niettemin van oordeel zijn dat Nagabouw toch haar retentierecht kon uitoefenen, dan vonden de VOF en SOZ dat hun financiële belangen veel zwaarder moesten wegen dan die van Nagabouw. Daarnaast spelen er maatschappelijke belangen omdat het hier om een voetbalstadion gaat. Over de meerwerkfactuur ad €166.463,– waarvan Nagabouw betaling eiste, stelde de VOF dat het werk niet volledig was uitgevoerd, hetgeen Nagabouw ter zitting erkende.

Oordeel kort gedingrechter
De rechter stelde de VOF en SOZ in het gelijk. De belangrijkste grondslag voor het retentierecht vormde de meerwerkclaim van 1,2 mio euro die ook in het eerste kort geding aan de orde was gesteld. De VOF weigerde betaling van dit bedrag, omdat Nagabouw een andere hoeveelheid beton in rekening had gebracht dan zij in haar offerte van 2006 had aangegeven. Nagabouw kon niet uitleggen waarom de berekeningsmethode in haar opdrachtbevestiging uit 2007 van die, in haar offerte uit 2006, afweek. Bovendien was niet gebleken dat Nagabouw méér had geleverd dan in 2006 was gepland. De rechter achtte het daarom onvoldoende aannemelijk dat deze vordering van Nagabouw uiteindelijk zal worden toegewezen. Alle andere stellingen en facturen die Nagabouw in het kader van het retentierecht had aan- en opgevoerd, wees de rechter ook af. Nagabouw kan dan ook geen retentierecht uitoefenen. De vordering tot betaling van €166.463,– werd afgewezen omdat het de rechter niet duidelijk was geworden dat dit bedrag opeisbaar was.

Tegenvordering
Nagabouw had beslag gelegd en de VOF en SOZ wilde dat het beslag zou worden opgeheven. De rechter wees deze tegenvordering van de VOF en SOZ toe en veroordeelde Nagabouw in de kosten van de procedure.

Vervolg
Nagabouw heeft hoger beroep ingesteld tegen het eerste kort geding vonnis. Het is onduidelijk of Nagabouw die procedure nu nog doorzet. Voor Multiplan en Moes was belangrijke winst behaald: zij kunnen het stadion nu verder laten afbouwen.