Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Partneralimentatie. Niet-wijzigingsbeding.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

21 October 2022

Wordt aan schriftelijkheidseis van art. 1:159 lid 1 BW voldaan indien beding is opgenomen in gemeenschappelijk verzoekschrift dat voor beide partijen door hun gezamenlijke advocaat is ondertekend? Kinderalimentatie. Motivering oordeel dat geen rekening wordt gehouden met inkomensvermindering door opnemen ouderschapsverlof.

ECLI:NL:HR:2022:1493, 21 oktober 2022, 21/03784.

Lees hier de volledige uitspraak.