Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële zaak. Huurrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

23 April 2021

Procedure op de voet van art. 7:262 BW tegen uitspraak huurcommissie. Moet gedaagde in een dergelijke procedure die zijnerzijds – evenals de eiser – een beslissing van de kantonrechter wenst over een punt waarover de huurcommissie om een uitspraak was verzocht, daartoe een vordering in reconventie instellen en zo ja, moet dat binnen de in art. 7:262 lid 1 BW genoemde termijn van acht weken gebeuren?

ECLI:NL:HR:2021:657, 23 april 2021, 20/03517.

Lees hier de volledige uitspraak.