Uitspraak Hoge Raad: Wet op het notarisambt (Wna). Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

19 March 2021

Ontvankelijkheid cassatieberoep. Benoeming met bepaling van honorarium van waarnemer voor praktijk oud-notaris, jaren na diens eervol ontslag. Oud-notaris verzet zich tegen nog langere voortzetting van de praktijk voor zijn rekening en risico en stelt beroep in tegen benoeming van de waarnemer. Hof laat waarneming in stand, nu oud-notaris zelf niet eerder actie heeft ondernomen. O.a. klachten dat de gevergde actie van de oud-notaris geen wettelijke basis heeft en dat hoor en wederhoor is geschonden.

ECLI:NL:HR:2021:423, 19 maart 2021, 19/05763.

Lees hier de volledige uitspraak.