Is er sprake van onregelmatig ontslag nu werknemer zelf ontslag heeft genomen?

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

31 December 2000

Op 11 november 2010 heeft de rechtbank Haarlem uitspraak gedaan inzake onregelmatig ontslag. Werknemer zou ontslag hebben genomen, daar hij een eenmanszaak is gestart en zijn werk niet meer kon combineren met de werkzaamheden voor zijn eenmanszaak. De gemachtigde van werknemer heeft deze ontslagname betwist.

De feiten

Werknemer is op 22 juli 1998 bij werkgever in dienst getreden in de functie van productie/assemblagemedewerker. Werknemer is tevens een eenmanszaak begonnen, welke hij op 19 januari 2010 heeft doen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Werknemer en werkgever hebben op 26 januari 2010 een gesprek gehad. In dit gesprek zou werknemer de arbeidsovereenkomst mondeling hebben opgezegd. Reden hiervoor zou de eenmanszaak zijn, welke steeds meer tijd in beslag nam.

Na de mededeling van werknemer de arbeidsovereenkomst te willen opzeggen, heeft werkgever de gemaakte afspraken op papier gezet en aan werknemer voorgelezen. Werknemer zou op dat moment de gemaakte afspraken, bestaande uit: ontslag per 1 februari 2010 en doorbetaling van het salaris over de opzegperiode, hebben bevestigd.

Diverse medewerkers van de werkgever hebben verklaard dat werknemer op 26 januari 2010 heeft aangegeven per 1 februari 2010 ontslag te hebben genomen en dat hij een dag later op gebak heeft getrakteerd.

Werknemer vordert veroordeling van werkgever tot betaling van het salaris ad € 4.624,- bruto over de periode 1 maart tot en met 30 april 2010 te vermeerderen met de verhoging ex art. 7:625 BW en te vermeerderen met de wettelijke rente en tot betaling van € 2.312,- bruto voor iedere maand na 1 mei tot aan het rechtsgeldig einde van de arbeidsovereenkomst.

Werknemer legt hieraan ten grondslag dat hij geen ondubbelzinnige verklaring heeft afgelegd, welke was gericht op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voor het geval hij wel de schijn heeft opgewekt ontslag te willen nemen, stelt hij dat werkgever is tekortgeschoten als zorgvuldig werkgever, doordat hij heeft nagelaten na te gaan of werknemer werkelijk ontslag wilde nemen.

Werkgever stelt dat werknemer duidelijk en ondubbelzinnig het dienstverband heeft beëindigd. Hij had hiertoe de wil, daar werkgever met werknemer de gevolgen van zijn ontslag heeft besproken.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is van oordeel dat werkgever haar stellingen goed heeft onderbouwd door met name de verklaringen van andere medewerkers te overleggen. Daarentegen heeft werknemer volstaan met niet nader onderbouwde ontkenningen en waren zijn eigen verklaringen niet consistent. Hiermee heeft werknemer niet voldaan aan de op hem rustende stelplicht.

Er is in casu sprake van onregelmatig ontslag, daar niet de geldende opzegtermijn in acht is genomen, er geen dringende reden is voor het ontslag en omdat het UWV werkbedrijf geen toestemming heeft gegeven voor het ontslag. Desalniettemin heeft de kantonrechter geoordeeld dat werknemer op 26 januari 2010 op duidelijke en ondubbelzinnige wijze ontslag heeft genomen. Hierop wordt de vordering van werknemer afgewezen en wordt hij tevens in de proceskosten veroordeeld.

www.rechtspraak.nl, LJN: BO5291