Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

20 January 2023

Verkrijging eigendom strook grond door bezitter niet te goeder trouw op grond van verjaring (art. 3:105 BW jo. art. 3:314 lid 2 BW en art. 3:306 BW). Onrechtmatige daad jegens voormalige eigenaar; vordering tot schadevergoeding in natura door levering strook grond aan voormalige eigenaar (HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309; Gemeente Heusden); wetenschap dat in bezit genomen strook grond aan ander toebehoorde?

ECLI:NL:HR:2023:62, 20 januari 2023, 21/02761.

Lees hier de volledige uitspraak.