Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

06 October 2017

Insolventierecht. (Gedeeltelijke) afkoop pensioenverzekering door curator (art. 22a Fw)? Hoogstpersoonlijk recht? Uitleg art. 7:986 lid 4 BW; vraag of contractueel afkoopverbod aan curator kan worden tegengeworpen indien pensioenpremies door derde zijn betaald.

ECLI:NL:HR:2017:2564, 6 oktober 2017, nr. 16/05173

Klik hier voor de volledige uitspraak.