Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Vernietiging meerpartijenovereenkomst. Verjaring.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

19 February 2021

Is verjaring gestuit door mediation? Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken; ambtshalve toepassing (art. 25 Rv). Niet-ontvankelijkheid omdat niet alle partijen bij de overeenkomst in het geding zijn opgeroepen? Art. 3:51 lid 2 BW. Mogelijkheid tot herstel na verwijzing; art. 118 Rv. Gebondenheid verwijzingsrechter aan in cassatie niet of tevergeefs bestreden beslissingen m.b.t. stellingen en verweren van na verwijzing op te roepen partijen?

ECLI:NL:HR:2021:274, 19 februari 2021, 19/04300.

Lees hier de volledige uitspraak.