Wetsvoorstel geeft Arbeidsinspectie bevoegdheid tot inbeslagname

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

31 December 2000

Op dit moment is de Arbeidsinspectie bevoegd om de administratie van werkgevers in te zien. Het komt echter regelmatig voor dat werkgevers hieraan geen medewerking verlenen, met als gevolg dat er gesjoemeld kan worden met de administratie. Een wetswijziging zou het mogelijk moeten maken om bij vermoeden van overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag tot inbeslagname van de administratie over te gaan.

Wanneer het nieuwe wetsvoorstel in werking zal treden is de Arbeidsinspectie bevoegd tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen. Hiervoor is wel een schriftelijk bewijs nodig. Het in beslag genomen voorwerp wordt aan degene bij wie het in beslag is genomen teruggegeven, zodra het belang van het onderzoek dit toelaat.

 

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer te verzekeren van een sociaal minimumloon en minimumvakantiebijslag. Een essentieel onderdeel van deze wet is het onderzoeken van de administratie. Dit onderzoek is nodig voor het berekenen van de omvang van een eventuele onderbetaling. Er zijn gevallen bekend waarbij tussentijds wijzigingen in de administratie worden aangebracht door een werkgever. Daarom is het van groot belang dat de Arbeidsinspectie snel over de nodige administratieve gegevens beschikt.

Naar verwachting zal het enkele feit dat de Arbeidsinspectie beschikt over de bevoegdheid tot inbeslagname over te gaan voor veel werkgevers al reden zijn om aan het onderzoek mee te werken. Hierdoor zal het aantal gevallen waarbij daadwerkelijk tot inbeslagneming zal worden overgegaan naar verwachting slechts enkele tientallen per jaar bevatten.