Auteursrecht Vormt Geen Hindernis voor het Publiceren van Programmagegevens

10 June 2014

De Telegraaf kreeg groen licht voor het publiceren van programmagegevens, volgens uitspraken van zowel het Hof Amsterdam in kort geding als de rechtbank Amsterdam in de bodemprocedure. Beide gerechtshoven hebben bepaald dat een lijst met programmagegevens, die enkel feitelijke informatie bevat, niet auteursrechtelijk beschermd is. Bovendien krijgen zulke lijsten geen zogenaamde geschriftenbescherming.

Wat speelde er?

De Telegraaf had een overeenkomst met de Nederlandse publieke omroepen om enkel hun programmagegevens te publiceren die betrekking hadden op programma’s uitgezonden binnen 24 uur na publicatie van de betreffende Telegraaf-editie, en 48 uur voor programma’s uitgezonden op zon- en feestdagen. Echter, in 2012 publiceerde De Telegraaf een volledig weekoverzicht van programmagegevens in een zaterdageditie, en gaf aan voornemens te zijn dit in de toekomst te herhalen.

Diverse omroepen, waaronder de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (‘Stiching NPO’), stapten naar de rechter om een verbod te eisen op de publicatie van programmagegevens door De Telegraaf zonder hun toestemming. De vorderingen van de Stichting NPO werden echter door zowel het hof als de rechtbank afgewezen.

Ruling van het Hof Amsterdam in kort geding

Volgens het hof rust er geen auteursrecht op programmagegevens omdat deze slechts feitelijke informatie weergeven zonder creatieve keuzes. In tegenstelling tot de uitspraak van de voorzieningenrechter, bepaalde het hof dat de programmagegevens ook geen geschriftenbescherming kregen. Het hof baseerde zijn oordeel op de Databankenwet, volgens welke de gegevens gezien moeten worden als een databank die alleen bescherming toekomt indien deze oorspronkelijk is en kan worden beschouwd als een eigen intellectuele creatie. Het hof negeerde hierbij dat volgens het Nederlandse recht ook databanken die niet oorspronkelijk zijn, beschermd kunnen worden.

Oordeel Rechtbank Amsterdam in bodemprocedure

De rechtbank oordeelde dat de programmagegevens geen auteursrechtelijke, geschriften- of databankenbescherming toekomen. Daarbij werd het beroep van Stichting NPO op ongeoorloofde mededinging door De Telegraaf ook afgewezen. Hoewel De Telegraaf de programmagegevens klakkeloos en zonder toestemming van de omroepen overnam, vormde dit volgens de rechtbank geen oneerlijke mededinging, aangezien de programmagegevens geen intellectueel eigendomsrecht genieten.

Conclusie

Zowel het hof als de rechtbank vervolgden dat De Telegraaf programmagegevens voor een hele week kan blijven publiceren. Het is mogelijk dat andere argumenten, die eerder niet zijn behandeld in het kort geding, een rol zullen spelen in de uiteindelijke beoordeling van de zaak.