Afgewezen Bezwaar tegen Vaststelling Maximumprijs onder Warmtewet: Geen Belanghebbende Betrokken

22 July 2015

Op 20 juli 2015 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een bezwaar van een particulier, gericht tegen het besluit tot vaststelling van de maximumprijs en de eenmalige aansluitbijdrage volgens de Warmtewet, afgewezen.

De klager had bezwaar tegen de tariefstructuur, omdat deze gebaseerd is op een gemiddelde. Volgens de indiener is dit nadelig voor hem, omdat zijn recent gebouwde woning voldoet aan de strengste isolatie- en duurzaamheidsnormen volgens het Bouwbesluit en de toepasselijke NEN-normen. Hierdoor is hij van mening dat hij teveel betaalt voor zijn warmte.

De ACM komt tot de conclusie dat aan het belanghebbende vereiste, waarbij op basis van de artikelen 7:1, eerste lid, Awb, jo. 8:1, eerste lid, Awb, belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen een (generiek) vaststellingsbesluit, niet is voldaan. De indiener kon niet voldoende aantonen dat zijn belangen zich in voldoende mate onderscheiden van de belangen van vele anderen. De individu kon niet genoeg bewijzen dat er sprake was van een persoonlijk belang en dus strandde het bezwaar op dit punt.

Ondanks dat we enige sympathie kunnen hebben voor de indiener, die zeker een bepaald belang lijkt te hebben, zijn de wet en jurisprudentie helder op dit punt. Een zekere betrokkenheid is niet genoeg – het moet een voldoende persoonlijk en onderscheidend belang betreffen.

Het is jammer dat de ACM hierdoor tot geen inhoudelijk oordeel kwam. Sinds de introductie van de Warmtewet hebben veel onzekerheden en bijbehorende klachten zich voorgedaan. De ACM meldde in februari 2020 dat sinds de invoering van de Warmtewet op 1 januari 2014 er meer dan 1600 klachten zijn ingediend.

Een inhoudelijk oordeel van de ACM zou aan rechtsvorming kunnen bijdragen en zou op zijn minst kunnen zorgen voor iets minder onzekerheid. In deze situatie kan de ACM niet de schuld krijgen voor het gebrek aan een inhoudelijk oordeel, aangezien dit voortkwam uit een formeel vereiste.

In een andere zaak heeft de ACM echter een klacht, gericht tegen warmteleveringsbedrijf Eco-maat vanwege vermeende schending van de Warmtewet, afgewezen op basis van haar prioriteringsbeleid. Naar onze mening was dit een gemiste kans, aangezien er in dit geval geen formele obstakels waren voor een inhoudelijk oordeel.

Wilt u op de hoogte blijven? Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven. Meer informatie nodig? Mail vrijblijvend met Silvia Vinken (website hier) en/of Egbert Schelhaas (website hier).