Brussel stelt nieuwe wetgeving voor privaatrechtelijke handhaving voor

11 July 2013

De Europese Commissie heeft een voorstel aanvaard voor een Richtlijn over bepaalde regels voor schadeclaims op grond van nationaal recht voor inbreuken op de mededingingsbepalingen van de Lidstaten en van de Europese Unie (“Voorstel”). Volgens vicepresident van de Commissie, Joaquin Almunia, is het belangrijk te garanderen dat slachtoffers hun bestaande recht om compensatie te eisen voor nationale rechtbanken kunnen uitoefenen.

European Commission

Dit voorstel kan leiden tot eliminatie van huidige procedurele obstakels en juridische onzekerheid waarmee slachtoffers worden geconfronteerd als ze een schadeclaim indienen. Het doel is volledige en eerlijke vergoeding voor slachtoffers, zodra de nationale mededingingsautoriteit een inbreuk heeft gevonden en gesanctioneerd (ECJ Courage 2001 en Manfredi 2006). Het Voorstel voorziet in maatregelen die schadeclaims ondersteunen.

Eerst kunnen nationale rechtbanken bedrijven bevelen informatie vrij te geven wanneer slachtoffers compensatie claimen. Ten tweede zullen beslissingen van nationale mededingingsautoriteiten volledig bewijs vormen dat de inbreuk zich heeft voorgedaan voor nationale rechtbanken in elke lidstaat. Ten derde worden regels over verjaringstermijnen uiteengezet. Dit geeft slachtoffers een specifiek tijdsraam om een actie te ondernemen. Ten vierde hebben slachtoffers recht op compensatie voor de volledige schade, inclusief gederfde winst, van de contractspartij en alle andere deelnemers aan de inbreuk. Echter, overtreders die hebben samengewerkt met de nationale mededingingsautoriteit en immuniteit hebben gekregen, hoeven alleen hun eigen afnemers te compenseren. Ten vijfde, zorg ervoor dat degenen die daadwerkelijk schade hebben geleden, uiteindelijk de vergoeding ontvangen.

De Commissie erkent de cruciale rol die nationale mededingingsautoriteiten spelen op nationaal en EU-niveau om inbreuken te onderzoeken, te vinden en te sanctioneren. De handhaving van mededingingsregels door overheidsinstanties stelt slachtoffers in staat om schadeclaims in te dienen.

Clementieregelingen en schikkingsprogramma’s blijven cruciaal in het vinden en bestraffen van inbreuken. Samenwerking tussen ondernemingen en mededingingsautoriteiten blijft essentieel voor de handhaving van mededingingsregels. Om de voortzetting van de samenwerking tussen bedrijven en mededingingsautoriteiten te waarborgen, bevat het Voorstel waarborgen om ervoor te zorgen dat de bevordering van schadeclaims de prikkels voor bedrijven om samen te werken met de mededingingsautoriteiten niet ondermijnt.

Tegelijkertijd publiceerde de Commissie een Communicatie en een Praktische Gids voor het kwantificeren van de schade in schadeclaims op basis van overtredingen van artikel 101 of 102 van het VWEU (“Guide”). De onderliggende reden hiervoor is dat het kwantificeren van schade wordt beschouwd als een van de grootste obstakels voor compensatie voor slachtoffers. De Communicatie herhaalt het principe dat wettelijke eisen geen obstakels mogen vormen voor slachtoffers om schade te claimen. De Gids helpt partijen en rechters bij het kwantificeren van de door inbreuken veroorzaakte schade door juridische en economische methoden voor kwantificering te bieden. Uit de Gids blijkt duidelijk dat de Commissie private schadeclaims wil stimuleren en burgers aanmoedigt om sneller de door hen geleden schade vast te stellen.

Een privaatrechtelijke vordering voor een nationale rechtbank is niet de enige manier om schadevergoeding te krijgen. Een tweede, efficiëntere en goedkopere manier om schadevergoeding te krijgen, is een buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Het voorstel bevat regels om het gebruik van buitengerechtelijke geschillenbeslechting te vergemakkelijken en moedigt bereidwillige partijen aan om consensuele geschillenbeslechting te gebruiken.

Het Voorstel zal worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de bepalingen in hun eigen nationale rechtsstelsel te implementeren zodra de definitieve tekst is aangenomen door de gewone wetgevingsprocedure.

Meer informatie?

Mail Adriaan Buyserd

Interesse om meer te weten te komen?

Voel je vrij om onze eBooks en nieuwsbrieven hier (in het Nederlands) te downloaden.