CZ publiceert ‘zwarte’ lijst met ziekenhuizen over kwaliteit borstkankerzorg

sector:

Zorg

19 October 2010

Zorgverzekeraar CZ (CZ) heeft op 15 oktober 2010 een lijst bekend gemaakt met namen van ruim tachtig ziekenhuizen ingedeeld in verschillende categorieën voor de kwaliteit van borstkankerzorg. De vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) had tegen publicatie van deze lijst een kort geding aangespannen bij de rechtbank in Breda. De voorzieningenrechter in Breda oordeelde op 7 oktober jl. dat publicatie van de lijst niet onrechtmatig zou zijn indien de ziekenhuizen in de gelegenheid werden gesteld te reageren op de voorgenomen publicatie. CZ mocht de lijst niet vóór 15 oktober jl. publiceren en diende de ziekenhuizen de gelegenheid te geven te reageren op de lijst.

De lijst van CZ ziet op de kwaliteit van borstkankerzorg volgens CZ in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Op de lijst zijn de ziekenhuizen ingedeeld in 4 categorieën variërend van “beste zorg” tot “niet gecontracteerd”. SAZ had een kort geding aangespannen tegen de publicatie van deze lijst omdat zij van mening was dat CZ hiermee onrechtmatig handelt jegens de bij SAZ aangesloten ziekenhuizen en de ziekenhuizen blootstelt aan lichtvaardige verdachtmakingen. Patiënten die bij de matig of lager scorende ziekenhuizen in behandeling zijn kunnen hierdoor onnodig ongerust worden over de kwaliteit van de zorg in deze ziekenhuizen. De normstelling is volgens SAZ niet objectief en transparant. Eén van de punten van kritiek van SAZ op de samenstelling van de lijst is dat een dominante factor voor de uiteindelijke score het aantal verrichte operaties betreft. De voorzieningenrechter was van oordeel dat dit punt eenvoudig te controleren is door de ziekenhuizen.

Verdere informatie is ontleend aan Zichtbare Zorg, een database die door ziekenhuizen zelf wordt gevuld en patiënttevredenheidsonderzoeken. Voor zover eigen gegevens van CZ zijn gebruikt acht de voorzieningenrechter deze van ongeschikte betekenis. De voorzieningenrechter is het met CZ eens dat het haar vrijstaat beleid vast te stellen op grond waarvan zij ziekenhuizen voor de toekomst al dan niet als contractuele wederpartij selecteert. Bij de beoordeling is wel rekening gehouden met het feit dat het aannemelijk is dat publicatie van de lijst op 1 oktober jl. tot reputatieschade bij de lager scorende ziekenhuizen zou kunnen leiden. Dit is mede naar aanleiding van de uitlatingen die de bestuursvoorzitter van CZ bij het televisieprogramma Pauw en Witteman heeft gedaan. De onrechtmatigheid van de publicatie wordt volgens de voorzieningenrechter weggenomen indien de zogenoemde beginselen van hoor- en wederhoor door CZ in acht worden genomen. Dit houdt in dat de ziekenhuizen in de gelegenheid dienen te worden gesteld te reageren op de voorgenomen publicatie.

CZ heeft op 30 september jl. de ziekenhuizen verzocht op de lijst te reageren. De voorzieningenrechter oordeelde dat de ziekenhuizen een redelijke termijn moet worden gegund om op de lijst te reageren en CZ de lijst derhalve niet vóór 15 oktober jl. mocht publiceren. CZ heeft zich aan deze eis gehouden en de lijst op 15 oktober jl. alsnog gepubliceerd. Het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen is een van de ziekenhuizen die onder de categorie “niet gecontracteerd” is ingedeeld door CZ. Dit ziekenhuis heeft aan de media laten weten naar de rechter te stappen en excuses te eisen van CZ. Volgens haar klopt er niets van de procedure van CZ en zijn de kwaliteitscriteria niet wetenschappelijk onderbouwd.