De tijdelijke verhuur van te koop staande woningen op grond van de Leegstandwet tegen geliberaliseerde huurprijzen

04 October 2010

Per 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. De Crisis- en herstelwet bevat een pakket tijdelijke en definitieve wijzigingen van een groot aantal wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De mogelijkheid die de Crisis- en herstelwet biedt om te koop staande woningen bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet tegen een geliberaliseerde huurprijs te verhuren, wordt echter nogal eens over het hoofd gezien.

Huurliberalisatie, zoals geldt bij een “gewone” verhuur, houdt in dat de huurprijs vrijelijk overeengekomen mag worden indien de toepassing van het zogeheten puntenstelsel leidt tot een hogere huurprijs dan de liberalisatiegrens. De huidige liberalisatiegrens bedraagt € 647,53 per maand. Indien een hogere huurprijs overeengekomen wordt dan kan de huurcommissie nog wel binnen zes maanden toetsen of de huurprijs inderdaad geliberaliseerd is.

Sinds de invoering van de Leegstandwet is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk om woningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. Onder de Leegstandwet is het echter niet mogelijk om te koop staande woningen tegen een geliberaliseerde huurprijs te verhuren. Ook indien dit op grond van de reguliere huurprijsregelgeving wel mogelijk zou zijn, wordt de maximale huurprijs bij de tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet door de gemeente bepaald aan de hand van dit puntensysteem (het woningwaarderingsstelsel zoals bedoeld in het Besluit huurprijzen woonruimte). Dit kan voor eigenaren van woningen in het hogere segment tot de onwenselijke situatie leiden dat zij hun woning niet eens kostendekkend kunnen verhuren. Ook de wetgever heeft zich dit gerealiseerd.

Om aan deze situatie tegemoet te komen bepaalt de Crisis- en herstelwet dat voor de categorie te koop staande woningen bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet verhuur op basis van een geliberaliseerde huurprijs wel mogelijk is. Uiteraard dient dit dan op grond van de reguliere huurprijsregelgeving ook mogelijk te zijn.

De Crisis- en herstelwet vervalt in principe op 1 januari 2014. Per die datum zal dus ook de mogelijkheid om te koop staande woningen tegen een geliberaliseerde huurprijs te verhuren, komen te vervallen. Het huidige coalitie akkoord gaat echter uit van de instandhouding van deze wet.