Duurzaamheidsverslag vanaf 2018 verplicht voor grote ondernemingen: bent u compliant?

29 March 2017

Voortaan moeten grote ondernemingen in hun jaarlijkse bestuursverslag opnemen wat hun beleid is op het gebied van duurzame en maatschappelijke onderwerpen. Als er geen beleid is, dient dit ook te worden vermeld inclusief een uitleg waarom er geen beleid is.

Op 24 maart 2017 is het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie in werking getreden dat grote bedrijven ertoe verplicht om ook bepaalde niet-financiële informatie op te nemen in hun bestuursverslag. Het besluit vloeit voort uit een Europese Richtlijn (2014/95/EU). Eerder werd ter uitvoering van deze richtlijn in het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid al bepaald dat ondernemingen verslag moeten doen over hun diversiteitsbeleid.

Wie?

Het besluit geldt voor grote organisaties van openbaar belang met meer dan 500 werknemers. Kort gezegd zijn dit beursvennootschappen, banken en verzekeraars.

Wat?

Grote rechtspersonen waren reeds verplicht om niet-financiële prestatie indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden, te betrekken bij de analyse die zij in het bestuursverslag opnemen over de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon. Het nieuwe besluit schrijft voor dat bepaalde ondernemingen verplicht een niet-financiële verklaring in het bestuursverslag moeten opnemen.

Bedrijven die onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen moeten volgens de nieuwe regels in hun bestuursverslag informatie verschaffen over hoe ze omgaan met:

  • milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden;
  • eerbiediging van mensenrechten;
  • bestrijding van corruptie en omkoping.

Tevens dient de onderneming de belangrijkste risico’s met betrekking tot deze onderwerpen te signaleren en aan te geven hoe ze hiermee omgaat.

Wanneer?

De verplichting om te rapporteren over bovengenoemde aspecten geldt voor alle bestuursverslagen die betrekking hebben op boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2017. Voor veel bedrijven zal de verplichting om over niet-financiële informatie te rapporteren zich daarom eerst voordoen in 2018, voor bestuursverslagen die zien op het boekjaar 2017.

Waarom?

Om de risico’s met betrekking tot duurzaamheid aan te duiden en het vertrouwen van investeerders en consumenten te vergroten.

Bestrijding van corruptie en omkoping

De niet-financiële informatie in het bestuursverslag dient onder andere de middelen te vermelden waarover de onderneming beschikt om corruptie en omkoping te bestrijden. Een effectief middel om corruptie en omkoping (en hoge boetes) te voorkomen is het uitrollen van een anti-fraude en anti-omkopingsbeleid in combinatie met het trainen van medewerkers over welke gedragingen wel en niet zijn toegestaan (‘compliance en awareness trainingen’). Een deugdelijk compliance beleid past binnen een duurzaam en verantwoord ondernemerschap en is sowieso aan te bevelen, ook voor organisaties die niet vallen onder voornoemde rapportageverplichting.

BANNING heeft ruime ervaring op het gebied van anti-corruptie en anti-fraude wetgeving en het geven van compliance trainingen. Onze trainingen kenmerken zich door een praktische aanpak, op maat gemaakte vragen toegespitst op uw branche en het inspelen op recente ontwikkelingen.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan of neem contact op met Silvia Vinken of Esra van der Wolk.

Automatisch op de hoogte blijven? 

Download hier  onze eBooks en nieuwsbrieven.