EU treedt op tegen oneerlijke handelspraktijken in de mode-industrie: een betoog tegen oneerlijke concurrentie

15 July 2013

In een arrest dat op 2 juli 2013 werd uitgesproken, heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een privé-organisatie die vrijwillig een aanbestedingsprocedure start, niet per se moet voldoen aan de regels voor overheidsaanbestedingen.

In mei 2012 heeft de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (‘Stichting‘), namens de Protestantse Gemeente Goutum (‘PG Goutum‘), drie partijen, waaronder de gedaagde (‘Smederij A‘), gevraagd om een offerte voor de restauratie van het monumentale hek van de Agneskerk. De Stichting zette daarbij een private aanbesteding in gang.

In een brief die op 9 juni 2012 werd verstuurd, liet de Stichting, namens PG Goutum, aan Smederij A weten dat het werk, ondanks hun laagste offerte, aan Smederij B werd gegeven vanwege eerdere positieve ervaringen met dit bedrijf.

Smederij A was het niet eens met deze beslissing en begon een kort geding. De smederij beweerde dat PG Goutum in strijd handelde met de basisprincipes van het aanbestedingsrecht, met name het gelijkheids- en transparantiebeginsel.

Oordeel van het hof

Het hof oordeelde dat het verkeerd was om in eerste instantie te stellen dat de principes van gelijkheid en transparantie van toepassing zijn op elke private aanbesteding. Het hof legde uit dat een private koper ervoor kan kiezen om zichzelf vrijwillig te binden aan (overheids) aanbestedingswetgeving of delen ervan, maar dat er in dat geval concrete aanwijzingen nodig zijn die meer inhouden dan enkel het organiseren van een aanbestedingsprocedure. De oppervlakkige tenderdocumenten waren daarvoor geen indicatie.

Conclusie

Met dit arrest en het eerdere KLM-arrest van de Hoge Raad lijkt er een einde te zijn gekomen aan de trend in de rechtspraak waarbij steeds vaker werd verondersteld dat private kopers de beginselen van aanbestedingsrecht moeten naleven als ze een inkoopprocedure starten die de kenmerken heeft van een aanbestedingsprocedure.

Wilt u hier meer over weten?

Stuur dan gerust een mail naar Martijn Jongmans. Blijft u graag op de hoogte? Download dan hier onze eBooks en nieuwsbrieven.