Markttoezichthouders presenteren gezamenlijk standpunt over het Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders: Een diepgaande bespreking

04 November 2013

Op verzoek van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de toezichthouders ACM, AFM en DNB hun gezamenlijk standpunt over de wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders bekendgemaakt. In een brief gedateerd op 9 september, hebben ze hun steun uitgesproken voor de stimulering van het melden van misstanden aan de relevante instanties vanwege het grote publiek belang. Echter, de toezichthouders hebben ook hun zorgen geuit over mogelijke gevolgen van dit wetsvoorstel.

Minister Plasterk haalde tijdens een plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 31 oktober, enkele passages aan uit de brief van de toezichthouders. Hoewel de toezichthouders de doelstellingen van het wetsvoorstel (het stimuleren van het melden van misstanden en het steunen en beschermen van klokkenluiders) ondersteunen, laten ze ook weten dat het voorstel problemen met zich meebrengt en verschillende vragen oproept.

Eén van deze problemen betreft het overlappen van de onderzoekstaken. De toezichthouders zijn bezorgd dat de onderzoekstaken van het Huis voor Klokkenluiders zal overlappen met hun eigen taken. Volgens hen is het onderzoek naar misstanden een cruciaal onderdeel van hun werk. Ze vrezen dat door de brede definitie van ‘misstand’ in het wetsvoorstel, de onderwerpen voor onderzoek te veel zullen lijken op die van hunzelf. Dit geldt zowel voor lopend als nieuw onderzoek.

Daarnaast werpen ze op dat het wetsvoorstel niet voldoende rekening houdt met het verrassingselement in onderzoek – iets wat essentieel kan zijn om bewijs veilig te stellen. Ze betogen dat het Huis voor Klokkenluiders niet beschikt over de nodige expertise en wettelijke waarborgen die zij wél hebben. Volgens hen zou de wettelijke onderzoekstaak exclusief aan hen moeten zijn voorbehouden.

Een ander punt van zorg is de voorgestelde interne meldplicht. Het wetsvoorstel schrijft voor dat een klokkenluider eerst een misstand intern moet melden, gevolgd door contact tussen het Huis voor Klokkenluiders en de werkgever. De toezichthouders vrezen dat dit de werkgever de mogelijkheid geeft om bewijs te compromitteren. Dit is vooral problematisch in situaties waarin bedrijven zich bezighouden met illegale activiteiten.

De toezichthouders stellen twee mogelijke oplossingen voor. Ze suggereren dat het wetsvoorstel beperkt zou kunnen worden tot situaties waarbij het nuttig is dat er eerst overleg plaatsvindt tussen de klokkenluider, het Huis voor Klokkenluiders en de werkgever. Ook stellen ze voor dat het wetsvoorstel zodanig wordt aangepast dat de relevante toezichthouder eerder wordt geïnformeerd dan het bedrijf in kwestie. Het is nu afwachten in hoeverre er iets met deze feedback wordt gedaan.

Wil je meer weten? [Stuur](mailto:%20s.vinken@www.banning.nl) een vrijblijvende e-mail naar Silvia Vinken.

Wil je op de hoogte blijven? [Download]() dan onze eBooks en nieuwsbrieven.