Het uitvoeren van dezelfde werkzaamheden hoeft nog geen ‘gelijk loon’ te betekenen

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

24 February 2010

In beginsel moet gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze worden beloond. Een objectieve rechtvaardigingsgrond kan ongelijke beloning toelaten. In dit geval heeft werknemer ten grondslag gelegd dat zijn collega in Hoofddorp voor hetzelfde werk een 13% hoger uurloon ontving dan hij en dat er voor de ongelijkheid in beloning geen objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. De rechter oordeelt echter anders.

De feiten

Werknemer is van mening dat er sprake is van rechtsongelijkheid. Hij vordert dan ook een verklaring voor recht dat sprake is van rechtsongelijkheid en dat hij met terugwerkende kracht gedurende vijf jaar wordt beloond conform zijn collega in Hoofddorp. De vraag is of op grond van het algemeen erkende rechtsbeginsel gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze moet worden beloond. Werknemer kan alleen aanspraak maken op hetzelfde salaris als zijn collega, wanneer een objectieve rechtvaardigingsgrond een ongelijke beloning toestaat.

De eerste vraag die aan de orde komt, is of de werknemer en zijn collega gelijke arbeid verrichten. Bij de beantwoording van die vraag speelt volgens vaste jurisprudentie niet alleen de verrichte arbeid een rol, maar ook andere factoren zoals opleiding, ervaring en geschiktheid. Er moet worden nagegaan of de te vergelijken werknemers gelet op de aard van het werk, de opleidingsvereisten en de arbeidsomstandigheden zich in vergelijkbare situaties bevinden.

Anders dan werkgever is de kantonrechter van oordeel dat er sprake is van gelijke arbeid. De verrichte arbeid zelf is immers gelijksoortig. De werknemer en zijn collega gaven namelijk beiden les aan leerlingvliegers, onderwezen nagenoeg dezelfde vakken en vertaalden vanuit het Engels instructiemateriaal over nagenoeg dezelfde onderwerpen. De omstandigheden waren weliswaar niet identiek, maar aan de door werknemer en zijn collega verrichte arbeid kan gelijke waarde worden toegekend.

De volgende vraag die aan de orde is, is of het verschil van beloning tussen werknemer en zijn collega ongeoorloofd is. Dit moet worden beoordeeld aan de hand van de eisen van goed werkgeverschap, waarbij het beginsel dat gelijke arbeid in gelijke omstandigheden op gelijke wijze moet worden beloond in acht moet worden genomen.

Oordeel kantonrechter

Evenals werkgever is de kantonrechter van oordeel dat het onderscheid in beloning tussen werknemer en zijn collega naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. De collega van werknemer is echter 17 jaar ouder, had veel (praktijk) ervaring en hij had bij indiensttreding een goede onderhandelingspositie.

Naar het oordeel van de kantonrechter kunnen persoonlijke (arbeids-) capaciteiten en persoonlijke omstandigheden rechtvaardigen dat een werkgever reeds bij het begin van een arbeidsverhouding een ander – hoger – salaris betaalt aan die werknemer dan aan een collega die dezelfde of vergelijkbare arbeid verricht.

www.rechtspraak.nl LJN: BL3536