Blog Titel: De Hoge Raad bevestigt: Het kiezen van een advocaat naar eigen voorkeur is uw volste recht!

22 February 2014

Rechtsbijstandverzekeraars hebben de neiging om in hun polisvoorwaarden te vermelden dat verzekerden niet zomaar zelf een advocaat mogen kiezen. Ze behandelen liever zaken intern, met hun eigen juristen. Volgens velen is dit niet altijd in het voordeel van de verzekerde. Na jaren van procedures, oordeelde de Hoge Raad op 21 februari 2014 dat de verzekerden het recht moeten hebben om zelf een advocaat te selecteren.

Op 28 september 2012 moest de Hoge Raad een principiële vraag beoordelen tijdens een [arrest](http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2012:BW7507). Ze moesten beslissen of het in strijd was met het Europees recht wanneer een rechtsbijstandverzekeraar in zijn polissen regelt dat rechtsbijstand in principe wordt verleend door werknemers van de verzekeraar, en daarnaast nog voorschrijft dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandverlener alleen onder de dekking vallen als de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed.

Deze vraag kon niet zonder meer worden beantwoord, en werd daarom doorgestuurd naar de Europese rechter.

In een [arrest](https://www.legaldutch.nl/wp-content/uploads/2013/11/Das-Sneller.pdf) op 7 november 2013, [elders](http://cassatieblog.nl/europees-recht/hvj-eu-rechtsbijstandverzekeraar-moet-verzekerde-in-iedere-procedure-vrije-advocaatkeuze-bieden/) besproken, gaf het Hof van Justitie van de Europese Unie hun oordeel:

“1) [Richtlijn 87/344/EEG] moet zo geïnterpreteerd worden dat het een verzekeringsmaatschappij die in zijn overeenkomsten regelt dat rechtsbijstand in principe wordt verleend door zijn werknemers, niet toestaat om te bedingen dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat of rechtsbijstandverlener slechts vergoed kunnen worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed.

2) Voor de beantwoording van de eerste vraag maakt het geen verschil of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure volgens nationaal recht verplicht is.”

Ook tijdens een [arrest](http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:396) op 21 februari 2014 oordeelde de Hoge Raad, in navolging van deze prejudiciële uitspraak:

“Uit de beantwoording van de prejudiciële vragen door het HvJEU blijkt dat de onderdelen 1 en 2 van de vraag terecht voorschrijven dat het recht op vrije keuze van een rechtshulpverlener niet afhankelijk is van een besluit van de rechtsbijstandverzekeraar dat de zaak door een externe rechtshulpverlener zal worden behandeld.”

**Wat dit betekent voor de praktijk**

Rechtsbijstandverzekeraars zullen waarschijnlijk reageren op deze arresten door hun polisvoorwaarden aan te passen, of de polissen duurder te maken. Maar voor verzekerden is het nu duidelijk: vrije advocaatkeuze is met deze arresten een stap dichterbij gekomen, en verzekeraars kunnen de wensen van hun verzekerden niet zomaar negeren.

**Wilt u [meer weten](mailto:a.buyserd@www.banning.nl)?**

Stuur een [mail](mailto:a.buyserd@www.banning.nl) naar Adriaan Buyserd ([LinkedIn-profiel](https://www.linkedin.com/profile/view?id=45362194&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=spm_pic) en website hier)

**Wilt u op de hoogte blijven?**

[Download](#) hier onze eBooks en nieuwsbrieven.