NMa maakt afspraken met LHV

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

30 October 2012

De Landelijke Huisartsenvereniging (‘LHV’) en de regionale kringen van de LHV hebben de Nederlandse Mededingingsautoriteit (‘NMa’) toegezegd niet meer namens hun leden met zorgverzekeraars te onderhandelen over onder andere tarieven voor behandelingen. Ook geven zij geen adviezen meer over het al dan niet ondertekenen van huisarstenzorgcontracten. Met deze toezeggingen wordt aan de LHV en aan de regionale kringen van de LHV geen boete opgelegd.

Gedragingen LHV

Achtergrond

De LHV behartigt de belangen van 95% van de huisartsen. De LHV heeft een landelijk bureau en zeven regionale bureaus (‘LHV-bureaus’). Ook bestaan er 23 regionale LHV-huisartsenkringen die belangen van huisartsen in een bepaalde regio behartigen en die worden ondersteund door de LHV-bureaus. Het zorgstelsel in Nederland kent een driehoeksverhouding tussen patiënt/verzekerde, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Nederlanders zijn wettelijk verplicht verzekerd voor de basisverzekering waar ook huisartsenzorg onder valt. Huisartsen kunnen onderhandelen met de zorgverzekeraar over de voorwaarden die in het huisartsenzorg-contract tussen huisarts en zorgverzekeraar worden opgenomen. Dit contract bevat afspraken over het inschrijftarief, het consulttarief etc. Tarieven zijn onderhandelbaar onder een maximum dat door de Nederlandse Zorgautoriteit wordt vastgesteld.

Adviezen

Uit onderzoek van de NMa zou zijn gebleken dat LHV-huisarstenkringen adviezen hebben gegeven aan hun leden om door de zorgverzekeraar voorgelegde huisartsenzorg-contracten wel of niet te ondertekenen. Voorafgaand aan dit advies kwam het voor dat vertegenwoordigers van de LHV-huisarstenkringen – ondersteund door de LHV-bureaus – onderhandelden namens de leden met de (grootste) zorgverzekeraar over de voorwaarden (bijvoorbeeld tarieven) in het contract. Na de onderhandelingen zond de zorgverzekeraar het contract ter ondertekening naar de individuele huisartsen. Vervolgens werd aan de leden een advies uitgebracht over het al dan niet tekenen van het contract.

Mededingingsbezwaren

Het geven van voornoemde adviezen kan er volgens de NMa voor zorgen dat de concurrentie tussen de leden wordt beperkt. Zo wordt de onderlinge onzekerheid met betrekking tot de voorwaarden waaronder de huisartsenzorg wordt aangeboden tussen verschillende huisartsen (concurrenten) weggenomen. Een beperking van de concurrentie kan er toe leiden dat verzekeraars hogere prijzen betalen voor huisartsenzorg of dat de prijs-kwaliteitverhouding van de huisartsenzorg minder goed is.

De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat na de start van het onderzoek van de NMa in 2010 de aard van het contact tussen de LHV-huisarstenkringen en de zorgverzekeraars is veranderd. Zo wordt er niet meer gesproken over tarieven. De zorgverzekeraars hebben tevens aangegeven dat zij veel waarde hechten aan contact met huisartsen zodat de contracten goed aansluiten bij de praktijk en dat draagvlak wordt gecreëerd voor de plannen van de verzekeraars. De NMa onderkent dit belang.

Toezeggingsbesluit

Sinds 2007 is in de Mededingingswet (‘Mw’) de mogelijkheid tot het nemen van een toezeggingsbesluit openomen (artikel 49a e.v.). Dit geeft ondernemingen en ondernemersverenigingen de mogelijkheid bepaalde toezeggingen te doen waarmee een inbreuk op het kartelverbod wordt voorkomen of beëindigd, zonder dat een boete wordt opgelegd. Deze toezeggingen worden vastgelegd in een besluit. Op niet-naleving van de toezeggingen staat een sanctie.

In onderhavig geval hebben de LHV en de LHV-huisarstenkringen toegezegd zich in de toekomst te zullen onthouden van:

  • Het uitbrengen van adviezen over het al dan niet ondertekenen van huisartsenzorg-contracten;
  • Het voeren van onderhandelingen door LHV-huisartsenkringen met zorgverzekeraars over de voorwaarden in de huisarstenzorg-contracten die betrekking hebben op concurrentieparameters (denk aan prijzen, hoeveelheden, het wel of niet aanbieden van bepaalde diensten etc.).

De LHV-huisarstenkringen hebben tevens toegezegd de wensen en standpunten ten aanzien van voorwaarden die betrekking hebben op concurrentieparameters niet kenbaar te maken aan zorgverzekeraars vanaf het moment dat zorgverzekeraars deze hebben geformuleerd en voornemens zijn deze op te nemen in huisarstenzorg-contracten. Ook hebben de huisartsenkringen toegezegd geen platform meer te bieden aan hun leden om concurrentieparameters af te stemmen. Daarnaast wordt door de LHV en de LHV-huisarstenkringen een compliance programma opgezet en zal de LHV haar leden informeren over de voor hen praktische consequenties van de Mw.

Het toezeggingbesluit ligt vanaf 15 oktober ter inzage via www.nma.nl. Belanghebbenden kunnen tot en met 26 november 2012 een zienswijze kenbaar maken. Daarna wordt het besluit definitief vastgesteld.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met één van de leden van de sectie Mededinging & Aanbesteding.