Pas op: persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurder door het verschuiven van inkomsten tussen vennootschappen

expertise:

Corporate law - M&A

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

14 February 2018

Indien u bestuurder bent van een vennootschap, is het van belang dat u rekening houdt met de belangen van uw wederpartij. Dit geldt ook indien u bestuurder bent van vennootschappen die met elkaar verbonden zijn. Mocht u uw taak niet behoorlijk vervullen dan kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Norm voor bestuurdersaansprakelijkheid

Om een bestuurder aansprakelijk te kunnen stellen, is vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt gemaakt kan worden. In het algemeen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee gevallen:

  1. De bestuurder handelde namens de vennootschap en bij het aangaan van overeenkomsten wist hij of behoorde hij redelijkerwijs te begrijpen dat de vennootschap niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden.
  2. De bestuurder heeft ervoor gezorgd of heeft toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichting niet nakomt. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien een vennootschap leeggehaald wordt of ingeval er sprake is van selectieve wanbetaling. De bestuurder kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, indien zijn handelen of nalaten ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden zo onzorgvuldig is, dat hem daarvan een persoonlijk verwijt gemaakt kan worden.

Feiten

In een recent arrest van het Hof Arnhem – Leeuwarden (Hof Arnhem – Leeuwarden 6 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1176) was er sprake van een bestuurder die de activiteiten van de ene vennootschap naar de andere vennootschap verschoof, waarvoor hij aansprakelijk werd gesteld.

Bestuurder Y is zowel middellijk bestuurder van Netwerk Exploitatie (hierna: Exploitatie) als van Zwolse Netwerkkantoren Exploitatie (hierna: Zwolse). Beide vennootschappen faciliteerden backoffice activiteiten voor ondernemers, onder meer ten aanzien van huisvesting en receptie.

X sloot een huurovereenkomst met Exploitatie voor pand A. Bestuurder Y trad daarbij voor Exploitatie op. Bestuurder Y wilde, namens Exploitatie, de huurovereenkomst eerder opzeggen maar hier was X het niet mee eens. Exploitatie had ondertussen een achterstand opgelopen in de betaling van de huurtermijnen en verliet halverwege de looptijd van het contract pand A. Bestuurder Y had er tevens voor gezorgd dat er een verschuiving had plaatsgevonden van de activiteiten van Exploitatie in pand A naar het buurpand B van Zwolse. Exploitatie bleef hierdoor leeg achter en bood geen verhaal meer voor X.

X houdt bestuurder Y aansprakelijk voor de huurschulden van Exploitatie en legt hieraan onder meer ten grondslag dat de inkomsten van Exploitatie zijn verschoven naar Zwolse.

Kantonrechter

De kantonrechter overwoog dat de handelingen van bestuurder Y zodanig maatschappelijk onzorgvuldig zijn, dat hem een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Bovendien is X als enige crediteur van Exploitatie niet betaald. Dit levert selectieve betaling en feitelijke betalingsonwil op jegens X. Bestuurder Y was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep.

Gerechtshof

Het Hof meent dat het van bestuurder Y slechts summiere en niet te controleren informatie ontvangen heeft over de verschuiving van de activiteiten. Wat hieruit wel blijkt, is dat daadwerkelijk een verschuiving heeft plaatsgevonden van potentiële inkomsten van Exploitatie naar Zwolse. Het Hof oordeelt dat bestuurder Y, als middellijk bestuurder van beide vennootschappen, directe invloed had op deze verschuiving zodat bestuurder Y een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Advies

Het benadelen van schuldeisers door het verschuiven van activiteiten binnen vennootschappen kan ertoe leiden dat u persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. Verstandig is dan ook om juridisch advies te vragen over wat in een concreet geval wel of niet mag.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere ondernemingsrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Floor Janssen of andere leden van de sectie ondernemingsrecht.