(Op)nieuw: deeltijd WW

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

30 July 2009

Nadat per 23 juni jl. de regeling deeltijd WW werd gesloten omdat het budgettaire plafond werd bereikt, is onlangs bekend gemaakt dat bedrijven vanaf 20 juli jl. weer gebruik kunnen maken van de deeltijd WW. De voorwaarden van de regeling zijn flink aangescherpt. De aangescherpte voorwaarden gelden óók voor bedrijven die reeds gebruik maakten van de regeling. Opvallend is de koppeling die in de nieuwe regeling is gemaakt tussen enerzijds het aantal werknemers waarvoor WW is aangevraagd (de omvang) en anderzijds de maximale duur van de uitkering.

In de nieuwsbrief van april jl. heeft een bijdrage gestaan over de deeltijd WW. Daarin is uiteengezet dat de deeltijd WW werkgevers de mogelijkheid biedt het aantal arbeidsuren van werknemers met ten hoogste 50% te verminderen. Werknemers ontvangen voor de niet gewerkte uren een WW-uitkering. Hieraan wordt in de nieuwe regeling niet getornd. Wel beoogt men met de aanscherpingen te voorkomen dat de regeling gebruikt wordt voor kortdurende verminderingen en fluctuaties. Die behoren –volgens de minister- tot het normale bedrijfsrisico.

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de aangescherpte voorwaarden van de nieuwe regeling.

Belangrijkste wijzigingen

  • De periode van de deeltijd WW moet ten minste 26 weken bedragen. Als na de eerste 13 weken niet verlengd wordt, moet de werkgever een boete betalen. Hij moet dan per werknemer waarvoor niet wordt verlengd een vergoeding betalen ter hoogte van het bedrag van de verleende uitkering;
  • De duur van de deeltijd WW is gekoppeld aan de omvang van het gebruik. Naarmate bedrijven meer werknemers in de deeltijd WW plaatsen, kunnen zij er korter gebruik van maken: Als minder dan 30% van de werknemers er gebruik van maakt geldt een maximale duur van 15 maanden. Tussen de 30% en 60% is de maximale duur 12 maanden en bij meer dan 60% bedraagt de maximale duur 9 maanden;
  • Er is een drempel ingevoerd: bedrijven moeten de werktijd van de werknemers met minstens 20% (en maximaal 50%) verkorten. Mocht dat niet het geval zijn, dan is de werkgever per werknemer (waar de drempel niet wordt gehaald) een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het bedrag van de verleende uitkering;
  • De regels voor fraude zijn aangescherpt. UWV en de Arbeidsinspectie gaan strenger controleren op fraude. Indien fraude wordt geconstateerd, wordt de regeling voor het gehele bedrijf stopgezet én moeten alle ontvangen uitkeringen worden terugbetaald;
  • De regeling is niet van toepassing op werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de werktijdverkorting zal eindigen. Gebeurt dat toch dan is werkgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan het bedrag van de ontvangen uitkering;
  • De scholingsvoorwaarde is aangescherpt. Per werknemer dient te worden aangegeven welke scholing gevolgd gaat worden. Bij onjuiste opgave van scholing is de frauderegeling van toepassing;
  • De zgn. meester/gezel relatie wordt gefaciliteerd. De werknemers die in de deeltijd WW zitten, mogen scholing geven aan stagiaires en werknemers die korter dan 1 jaar in dienst zijn;
  • Het aantal verlengingen wordt gewijzigd in maximaal 4 x 13 weken (in plaats van 2 x 26 weken). Ofwel verlengingen in periodes van 3 maanden (in plaats van 6 maanden).

Een van de belangrijkste wijzigingen is voorts de wijziging van het budgettaire plafond. Het budget is verhoogd van 375 miljoen euro naar 950 miljoen euro. Bij het bereiken van het (verhoogde) plafond, zal de regeling deeltijd WW worden gesloten.

Mocht u voornemens zijn gebruik te maken van de nieuwe regeling voor deeltijd WW of meer informatie wensen over de regeling en alle voorwaarden, kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.