Specialisten verliezen kort geding

sector:

Zorg

19 October 2010

Minister Ab Klink mag verder werken aan wetgeving om de beloning van vrijgevestigde medisch specialisten over te laten aan de directies van ziekenhuizen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald op 6 oktober jl. in een kort  geding. Het kort geding was aangespannen door een groep van 2400 specialisten. De specialisten zijn verenigd in ‘Stichting Bezorgd’. 

De wetgeving van Klink leidt ertoe dat ziekenhuizen meer grip krijgen op het werk en de beloning van specialisten die niet in loondienst zijn maar in maatschappen hun diensten aanbieden. Via een wijziging in de Wet Marketing Gezondheidszorg zou dit zogenaamde beheersingsmodel gerealiseerd kunnen worden. De wijziging houdt in dat per instelling een grens wordt bepaald wat er aan honoraria voor medisch specialisten mag worden uitgegeven.  

Gevolg hiervan is dat de specialisten met het ziekenhuis moeten onderhandelen over hun beloning. Met iedere specialist afzonderlijk wordt een afspraak gemaakt over hoe het budget verdeeld wordt. Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen goede specialisten beter te belonen. Het totaal van alle beloningen moet passen binnen het jaarlijks gereserveerde bedrag. Specialisten mogen niet meer zelf declareren.

Stichting Bezorgd voerde in kort geding aan dat het plan van minister Klink onrechtmatig is. De stichting is van mening dat er alternatieven beschikbaar zijn die minder verstrekkend zijn dan het beheersingsmodel van Klink. Stichting Bezorgd vorderde onder andere dat het model niet mag worden ingevoerd totdat middels een onderzoek komt vast te staan dat het plan leidt tot betere kwaliteit van zorg. Ook vorderen de specialisten dat zij eerst in de gelegenheid moeten worden gesteld een zienswijze te geven op dit onderzoek.

De vorderingen van Stichting Bezorgd worden afgewezen omdat zij haar vorderingen baseert op een wetsvoorstel dat pas over ruim 15 maanden in werking zou kunnen treden. De parlementaire behandeling is nog niet afgerond. Bovendien moet de opvatting van het nieuwe kabinet ten aanzien van het beheersingsmodel worden afgewacht.

Het is vooralsnog onduidelijk of het nieuwe kabinet het plan van minster Klink zal uitvoeren. In het regeerakkoord van CDA en VVD staat één voornemen van de regering dat in die richting wijst.