Verruiming bagatel: ondernemers krijgen meer ruimte om samen te werken

expertise:

Competition & Regulatory

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

06 November 2011

Kleine ondernemers krijgen meer ruimte om prijsafspraken te maken, zodat zij beter concurreren met grote bedrijven. Op dit moment mogen ondernemers alleen prijsafspraken maken als ze samen niet meer dan 5% marktaandeel hebben en niet meer dan EUR 40 miljoen omzet behalen. De eis voor het marktaandeel wordt verruimd naar 10% en de omzetgrens verdwijnt.Kleine ondernemers krijgen meer ruimte om prijsafspraken te maken, zodat zij beter concurreren met grote bedrijven. Op dit moment mogen ondernemers alleen prijsafspraken maken als ze samen niet meer dan 5% marktaandeel hebben en niet meer dan EUR 40 miljoen omzet behalen. De eis voor het marktaandeel wordt verruimd naar 10% en de omzetgrens verdwijnt.

Huidige bagatel

In de Mededingingswet (‘Mw’) is in artikel 6 het kartelverbod opgenomen. Dit verbod houdt in dat het verboden is voor ondernemingen om afspraken te maken die de concurrentie op – een deel van – de Nederlandse markt merkbaar beperken. Het is bijvoorbeeld verboden om met concurrenten prijsafspraken te maken of de markt te verdelen. Op dit verbod bestaat voor ‘kleine’ ondernemingen een wettelijke uitzondering, de zogenaamde bagatelvrijstelling. Deze is opgenomen in artikel 7 Mw. In lid 1 van dit artikel is opgenomen dat ondernemingen afspraken mogen maken wanneer daar niet meer dan 8 ondernemingen bij zijn betrokken en deze tezamen een jaaromzet hebben van maximaal EUR 5.500.000 (bij goederen) of EUR 1.100.000 (in andere gevallen). Wanneer deze grenzen worden overschreden, dient bekeken te worden of de ondernemingen kunnen profiteren van het tweede lid van artikel 7 Mw. Het tweede lid bepaalt dat ondernemingen met een marktaandeel van onder de 5 % niet onder het kartelverbod vallen. Bovendien mogen de betrokken ondernemingen niet meer dan EUR 40 miljoen omzet generen.

Nieuwe bagatel

Op 25 februari 2011 heeft minister Verhagen van Economische zaken, Landbouw en Innovatie een wetsvoorstel ingediend om de Mededingingswet te wijzigen. De ministerraad heeft op 28 oktober jl. ingestemd met het voorstel van Verhagen. Het wetsvoorstel zal nu worden voorgelegd aan de Raad van State.

Het wetsvoorstel houdt een verruiming van de bagatelvrijstelling in, in die zin dat de eis voor het marktaandeel wordt verhoogd naar 10%. Daarnaast verdwijnt de omzetgrens. De aanpassing ziet dus alleen op het tweede lid van artikel 7 Mw. Het eerste lid blijft ongewijzigd. Het wetsvoorstel heeft tot doel de positie van leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf te versterken. De overheid hoopt dat hierdoor het evenwicht tussen kleine leveranciers en grote afnemers met inkoopmacht enigszins wordt hersteld.

Betekenis voor de praktijk

Het gevolg van het wetsvoorstel is dat ondernemers met een klein marktaandeel meer ruimte krijgen om prijsafspraken te maken. Denk aan de kleine levensmiddelenleveranciers die middels samenwerking beter kunnen opboksen tegen grote afnemers met inkoopmacht, zoals supermarktketens.

In het wetsvoorstel is duidelijk opgenomen dat de verruimde bagatelvrijstelling niet van toepassing is op afspraken die binnen de reikwijdte van het Europese kartelverbod vallen. Dit ter voorkoming van strijd met het Europees recht op dit vlak. Een Nederlandse onderneming kan slechts profiteren van de nieuwe bagatel wanneer het gaat om een afspraak met Nederlandse afnemers die betrekking heeft op de Nederlandse markt. Dit betekent dat een winkelier in Zuid-Limburg geen afspraken mag maken over prijzen die zijn bestemd voor de Duitse of Belgische markt.