Verzekeraar niet verplicht ziekenhuis te contracteren

sector:

Zorg

13 December 2010

De Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) heeft de klacht van een ziekenhuis over een zorgverzekeraar afgewezen. Het ziekenhuis klaagde bij de NZa over het feit dat de zorgverzekeraar weigerde om bepaalde zorg bij het ziekenhuis in te kopen. Het ziekenhuis had de NZa gevraagd de zorgverzekeraar de verplichting op te leggen om bepaalde zorg bij het ziekenhuis af te nemen. De NZa is van mening dat de verzekeraar echter mag weigeren bepaalde zorg bij het ziekenhuis in te kopen omdat door deze weigering geen publiek belang wordt geschaad en de consument niet wordt benadeeld.

Het ziekenhuis diende een klacht in bij de NZa omdat het van mening was dat er mededingingsproblemen ontstaan nu de zorgverzekeraar weigert om de desbetreffende zorg bij het ziekenhuis in te kopen. Volgens het ziekenhuis is het voor haar nu onmogelijk om toe te treden tot de markt voor de desbetreffende zorg en wordt de monopoliepositie van een ander ziekenhuis in stand gehouden. De NZa heeft de klacht onderzocht en heeft hierover ook overleg gevoerd met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (“IGZ”), omdat kwaliteitsoverwegingen een rol speelden bij het nemen van dit besluit. De IGZ is onder andere belast met toezicht houden op de kwaliteit van de zorg. De IGZ gaf aan dat het ziekenhuis in ieder geval voldeed aan de gestelde voorwaarden om de desbetreffende zorg aan te mogen bieden. Indien een zorgverzekeraar echter extra eisen stelt, is dit de eigen verantwoordelijkheid van deze verzekeraar. De NZa is van mening dat er pas sprake kan zijn van een mededingingsprobleem als er publieke belangen zoals kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid geschaad worden. Dat is in deze zaak niet het geval. Een zorgverzekeraar kan en mag op grond van kwaliteits- en/of prijsoverwegingen  besluiten de zorg niet in te kopen. Hiermee geeft ze juist invulling aan de rol die de wetgever haar heeft gegeven, namelijk het selectief inkopen van zorg.