Vraag en antwoord: Kan de partij die betaling vordert van een boete daarnaast nog vergoeding vorderen van schade?

expertise:

Corporate law - M&A

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

12 May 2014

Dat kan, als partijen dat duidelijk en expliciet overeenkomen. De wet kent een aantal bepalingen voor contractuele boetes. Uitgangspunt is dat het bedrag dat de schuldenaar op grond van een boetebeding verschuldigd is, in de plaats treedt van de schadevergoeding op grond van de wet.

Met andere woorden: de schuldeiser kan óf aanspraak maken op de overeengekomen boete, óf op schadevergoeding.  De reden hiervoor is dat een boete (naast een prikkel tot nakoming) ook wel wordt aangemerkt als een gefixeerde schadevergoeding. Wel kan de rechter naast de boete eventueel nog aanvullende schadevergoeding toekennen op grond van redelijkheid en billijkheid. 

Deze wettelijke bepalingen zijn van regelend recht. De betekent dat partijen daarover afwijkende afspraken mogen maken. Wil een schuldeiser de mogelijkheid hebben om een contractuele boete te vorderen én aanvullende schadevergoeding, dan moet dat duidelijk en expliciet in het contract worden vastgelegd.