Werkgever niet aansprakelijk voor blijvend letsel van gestruikelde werkneemster

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

15 March 2010

Werkneemster is voor bepaalde tijd bij werkgever in dienst. Haar contract is niet verlengd, omdat werkneemster op dat moment arbeidsongeschikt was. Werkneemster is arbeidsongeschikt, doordat zij onder werktijd over een pallet is gestruikeld. Al struikelend is werkneemster met haar rechterelleboog tegen de wc-deur gevallen. Een dag later is uit medisch onderzoek gebleken dat werkneemster haar pols had gebroken. Naar alle waarschijnlijkheid heeft werkneemster blijvend letsel opgelopen ten gevolge van het arbeidsongeval. Het is echter de vraag of werkgever aansprakelijk is voor de door werkneemster opgelopen schade.

De feiten
Werkneemster is werkzaam als productiemedewerkster. In de productiehal bij de open toegang tot de toiletgroep stonden geregeld pallets. Medewerkers dienden, wanneer een pallet leeg was, dit te melden aan een medewerker die specifiek belast was met het weghalen van lege pallets. Vlak voor de ingang van het damestoilet is werkneemster gestruikeld over een aldaar geplaatste pallet. Uit medisch onderzoek is gebleken dat werkneemster een pols had gebroken. Naar alle waarschijnlijkheid heeft werkneemster hierdoor blijvend letsel opgelopen en zij stelt werkgever aansprakelijkheid voor alle materiële en immateriële schade.

Werkneemster dient op grond van artikel 7:658 BW te stellen en bewijzen dat zij schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden. Indien zij hierin slaagt is werkgever voor die schade aansprakelijk, tenzij werkgever stelt en/of bewijst dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht, voldoening aan de zorgplicht de schade niet had kunnen voorkomen of de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van werkneemster.

Werkneemster heeft gesteld en bewezen dat zij schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden, waardoor werkgever dient te stellen en/of bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Het staat vast dat er geen sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van werkneemster. Daardoor diende onderzocht te worden of werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan en wanneer aan de zorgplicht was voldaan, de schade niet voorkomen had kunnen worden.

Aangezien er geen wettelijke bepaling bestaat over hoe te handelen bij het struikelen over een pallet, gaat het om de vraag of werkgever naar algemene normen en regels aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Aan de hand van artikel 7:658 lid 1 BW dient werkgever maatregelen te treffen ter voorkoming van arbeidsongevallen. Het hangt af van de omstandigheden van het geval welke maatregelen moeten worden getroffen. Hierbij zijn de aard van de werkzaamheden, de kenbaarheid van het gevaar, de kans op verwezenlijking van het gevaar, de ernst van de gevolgen en de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen van belang.

Gebleken is dat werkgever zich bewust was van het struikelgevaar over de lege pallets en dat hij met het oog daarop een aantal maatregelen heeft genomen. Het hof is van oordeel dat werkgever niet gehouden was om extra veiligheidsmaatregelen te treffen.

Oordeel hof
Het hof is van oordeel dat werkgever haar zorgplicht niet heeft geschonden. Het hof heeft geconcludeerd dat het werk en de werksituatie naar hun aard niet gevaarlijk waren, de pallets in de bedrijfshal nodig waren voor het productieproces, de bedrijfshal goed verlicht was, de pallets ordelijk en op vaste plekken stonden opgesteld, een medewerker belast was met het weghalen van lege pallets en werkneemster op de aanwezigheid van de pallets bedacht kon zijn en ook daadwerkelijk bedacht was, nu zij de pallet waarover zij is gestruikeld volgens eigen zeggen heeft gezien.

Van belang is dat werkneemster heeft erkend de pallet te hebben gezien, waarbij het hof ervan uit gaat dat extra maatregelen, zoals een gele markering dan wel extra waarschuwingstekens of hekjes het ongeval niet zou hebben kunnen voorkomen.

Werkgever heeft dus aan zijn zorgplicht voldaan, en voor zover dat niet het geval zou zijn geweest, zouden extra maatregelen het ongeval niet hebben kunnen voorkomen.

www.rechtspraak.nl, LJN: BL1473