Wet goed verhuurderschap

expertise:

Real Estate, Construction & Environment

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

20 June 2023

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Doel van de wet is het aanpakken van ongewenst verhuurgedrag. De regels gelden niet alleen voor verhuurders, maar ook voor hun bemiddelaars.

Er zijn algemene regels geformuleerd over wat ‘goed verhuurderschap’ ten minste dient in te houden. Het komt er globaal op neer dat:

  • discriminatie verboden is;
  • intimidatie niet is toegestaan;
  • er niet meer dan twee maanden huur als waarborg in rekening mag worden gebracht en dat die binnen 14 dagen na einde huur dient te worden geretourneerd, tenzij er sprake is van oplevergebreken;
  • een huurovereenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd;
  • de huurder schriftelijk dient te worden geïnformeerd over zijn rechten en plichten, over de servicekosten en hij dient contactgegevens van de beheerder van het gehuurde te ontvangen alsmede contactgegevens van het gemeentelijke meldpunt;
  • er door bemiddelaars niet bij zowel huurder als verhuurder kosten voor bemiddeling in rekening gebracht mogen worden.

 

Discriminatie

Voor wat betreft het verbod op discriminatie geldt dat de verhuurder geen ongerechtvaardigd onderscheid mag maken bij het selecteren van een nieuwe huurder. Er zal een heldere en transparante selectieprocedure moeten zijn. De te formuleren objectieve criteria zullen bij het openbaar aanbieden van woon- of verblijfruimte dienen te worden gecommuniceerd. De motivatie voor de keuze op de nieuwe huurder dient inzichtelijk te zijn voor kandidaat-huurders die zijn afgewezen.

Arbeidsmigranten

In het verlengde van het voorgaande zijn er ook regels opgesteld voor verhuur van woon- of verblijfruimte aan arbeidsmigranten. In deze wet wordt onder een arbeidsmigrant verstaan een “onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie die zijn hoofdverblijf niet in Nederland heeft en in Nederland verblijft om tijdelijke werkzaamheden te verrichten”. Er geldt een verplichting om de huurovereenkomst afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Daarbij dient er diverse informatie te worden verstrekt aan de huurder in de eigen of door huurder gewenste taal.

Verhuurvergunning

Een gemeenteraad kan in een verhuurverordening bepalen dat het voor een verhuurder verboden is om in een bepaald gebied zonder vergunning te verhuren. Deze bevoegdheid wordt alleen gebruikt als het noodzakelijk en geschikt is voor het behoud van de leefbaarheid. Tevens kan een gemeente regels stellen waaraan moet worden voldaan om een verhuurvergunning te krijgen.

Handhaving

De gemeente draagt zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van de regels uit de nieuwe wet. Zij dient een meldpunt in te richten waar huurders kunnen klagen als een verhuurder zich niet als goed verhuurder gedraagt.

Als wordt geconstateerd dat een verhuurder zich niet houdt aan de nieuwe wet, dan kan door de gemeente een boete worden opgelegd, een last onder dwangsom worden ingesteld, de verhuurvergunning worden ingetrokken, of zelfs het beheer over de woon- of verblijfruimte worden overgenomen.

Advies

Mocht u zich afvragen of uw huurovereenkomst nog voldoet aan de daaraan te stellen eisen, neemt u dan vrijblijvend contact met Jaap van Beijsterveldt of met één van de andere leden van de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid op.