Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen nog steeds gestrand in de Eerste Kamer

expertise:

Real Estate, Construction & Environment

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

30 November 2018

Wij hebben u eerder geïnformeerd over het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Doel van het wetsvoorstel is met name om in de toekomst gefaseerd een nieuw stelsel van bouwtoezicht te introduceren.

Het wetsvoorstel is op 4 juli 2017 behandeld in de Eerste Kamer en vervolgens is het wetsvoorstel gestrand: op verzoek van toenmalig minister Blok is de stemming in de Eerste Kamer aangehouden.

De Eerste Kamer maakt zich zorgen over dit wetsvoorstel. Met dit wetsvoorstel moet enerzijds de rol van een gemeente voor het bouwtoezicht worden overgedragen aan een private kwaliteitsborger en mag de gemeente zich er inhoudelijk niet verder mee bemoeien. Anderzijds wordt van een gemeente wel verwacht om te handhaven bij signalen over misstanden, handhavingsverzoeken en gereedmelding. De leden van de Eerste Kamer zijn bang dat de expertise van de gemeente zal wegvloeien en dat de rol van de gemeente als controleur – of er veilig en solide wordt gebouwd – niet voldoende overeind blijft.

De manier waarop de gemeenten hun taak in de toekomst kunnen vervullen, moet nog worden uitgewerkt in een specifieke regeling (Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB). Om de vinger aan de pols te houden heeft de Eerste Kamer verzocht deze AMvB vooraf voor te leggen, zodat met de Eerste Kamer nog over deze AMvB kan worden gesproken. Aldus wordt nu met een kunstgreep geprobeerd om het wetsvoorstel toch door de Eerste Kamer te loodsen. De voorzitter van de Eerste Kamer heeft benadrukt dat de Eerste Kamer er in principe geen voorstander van is om een AMvB het licht te doen zien, terwijl het onderliggende wetsvoorstel nog niet is aangenomen.

De minister heeft per brief van 29 juni 2018 aan de Eerste Kamer verzocht de behandeling van het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen te hervatten.

De minister heeft de afgelopen maanden benut om samen met betrokken partners na te gaan hoe de zorgen van de Eerste Kamer kunnen worden weggenomen. Daarnaast heeft de minister van verschillende externe partijen informatie ontvangen met hun opvattingen over het wetsvoorstel. Door deze externe partijen wordt verschillend gedacht over het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Dit heeft mede te maken met de invalshoek van hun achterban.

Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis en VNG zijn van mening dat het stelsel alleen ingevoerd kan worden als dit ook daadwerkelijk leidt tot een verbetering van de bouwkwaliteit tegen aanvaardbare kosten voor burgers en bedrijven. Verder vinden zij de rol van de gemeente als controleur te onduidelijk geregeld in het wetsvoorstel.

Van heel andere orde is het commentaar van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw. Het wetsvoorstel wortelt volgens deze instantie in de gedachte dat de bouwsector zelf de verantwoordelijkheid kan dragen voor de bouwkwaliteit, maar die gedachte steunt volgens deze instantie op ondeugdelijke gronden. Een robuust publiek toezicht blijft onmisbaar volgens het Expertisecentrum Regelgeving Bouw en deze instantie dringt er op aan om de wet te verbeteren al dan niet door middel van een novelle.

Tot slot: de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken wil de hervatting van de behandeling van het wetsvoorstel aanhouden totdat de Tweede Kamer een aangekondigd debat over dit onderwerp heeft gevoerd.

Kan dit wetsvoorstel nog worden gered? Wij houden u op de hoogte.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen? Bel of e-mail dan vrijblijvend met één van de bouwrechtspecialisten van BANNING: Philip van der Ven, Dennis Beekhuijzen of Jeroen Weijer.