Wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen door de T…

expertise:

Intellectual Property

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

19 April 2018

Bedrijven worden steeds meer blootgesteld aan oneerlijk gebruik van hun bedrijfsgeheimen. Op zichzelf positieve ontwikkelingen zoals globalisering, uitbesteding van werkzaamheden en ruimere ICT toepassingen, dragen daaraan bij. Binnenkort mogen bedrijven echter rekenen op meer mogelijkheden om hun bedrijfsgeheimen te beschermen.

Op 17 april 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen (‘Wet’) aangenomen. Deze Wet bevat regels ter uitvoering van de Europese richtlijn 2016/943/EU. De Wet strekt tot bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. Daar waar bescherming van intellectuele eigendomsrechten of contractuele bescherming tekortschiet, kan de Wet een aanvullende bescherming bieden voor informatie met handelswaarde.

Bedrijfsgeheimen

De Wet stelt aan bedrijfsgeheimen de volgende eisen:

  • de informatie moet geheim zijn. Algemeen bekende of gemakkelijk toegankelijke informatie is niet geheim;
  • de informatie moet handelswaarde bezitten omdat zij geheim is;
  • er moeten redelijke (technische of contractuele) maatregelen zijn genomen om de informatie geheim te houden. Denk dan bijvoorbeeld aan encryptie of het opnemen van geheimhoudingsclausules in handels- en arbeidscontracten.

Bescherming

Voor een succesvol beroep op bescherming, moeten de bedrijfsgeheimen wel onrechtmatig zijn verkregen, worden gebruikt of openbaar gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er onbevoegd toegang tot het bedrijfsgeheim is verkregen, of een contractuele geheimhoudingsplicht is geschonden. Is het bedrijfsgeheim onafhankelijk ontdekt, of verkregen door toegestaan reverse engineering, dan is van onrechtmatige verkrijging geen sprake.

Mogelijke handhavingsacties

Is uw bedrijfsgeheim onrechtmatig gebruikt, dan kunt u op grond van de Wet verschillende vorderingen indienen. Daaronder valt een verbodsvordering tot het gebruik of de openbaarmaking van het bedrijfsgeheim, maar ook een verbod om goederen te produceren waarvan de productie aanzienlijk voordeel heeft genoten van het onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheim. Daarnaast behoort ook een recall en/of vernietiging van de inbreukmakende goederen tot de mogelijke vorderingen. Tot slot kan schadevergoeding worden gevorderd mits de inbreukmaker wist of had moeten weten dat hij een bedrijfsgeheim onrechtmatig verkreeg, gebruikte of openbaar maakte.

Volledige proceskosten vergoed

Interessant is het amendement van kamerlid Veldman: In het oorspronkelijke wetsvoorstel was géén volledige proceskostenveroordeling opgenomen zoals dat kan worden gevorderd in intellectuele eigendomsrecht zaken. Volgens de memorie van toelichting, zijn er wel raakvlakken tussen bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten, maar zijn deze niet gelijk omdat de bescherming van bedrijfsgeheimen geen absoluut recht betreft.Het amendement beoogt de rechthebbende de mogelijkheid te bieden de volledige proceskosten op de inbreukmaker te verhalen.

Het wetsvoorstel zal eerst nog aangenomen moeten worden door de eerste kamer. Nog even geduld!

Meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere vragen over bescherming van bedrijfsgeheimen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Ranee van der Straaten,  Floris de Vriend of andere leden van de sectie IE & IT.