ZZP’ers opgelet: zonder maatregelen te nemen, trekt u aan het kortste eind!

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

10 August 2016

Sinds 1 mei jl. is de Wet DBA een feit. De VAR verklaring is verdwenen en het werken op basis van een modelovereenkomst heeft zijn intrede gedaan. Het doel van de wet is zogeheten schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De nieuwe regels hebben tot gevolg dat opdrachtgevers momenteel niet echt staan te springen ZZP’ers in te huren, die hun zaken niet op orde hebben. Zo blijkt onder meer uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Randstad.

Waar een opdrachtgever zich voorheen niet druk maakte om de werkelijke hoedanigheid van de ZZP’er, wordt nu steeds vaker de vraag gesteld of de ZZP’er wel een echte ondernemer is. De omstandigheden dat momenteel nog een transitiefase geldt, een gemiddelde aanvraag tot goedkeuring van de modelovereenkomst bij de Belastingdienst lang op zich laat wachten en strenge toetsingscriteria gelden, zorgen ervoor dat bedrijven zich afwachtend opstellen. Daar waar voorheen het zetten van een aantal kruisjes, waarmee een VAR-verklaring werd verkregen, ervoor zorgde dat de opdrachtgever gevrijwaard was, komt daar nu heel wat meer bij kijken. ZZP’ers die in de markt willen blijven, doen er daarom goed aan hun zaken goed op orde te hebben. Dit geldt met name voor de ZZP’er die gedurende een bepaalde periode werkzaam is voor één opdrachtgever. Denk hierbij aan de interim-manager.

Een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland bevestigt bovendien nog eens de al bestaande angst van bedrijven.

Rechtbank Gelderland

In betreffende zaak ging het om een tweetal managers, die uit hoofde van hun B.V. werkzaamheden verrichten voor een opdrachtgever. Kort daarvoor hadden zij de activiteiten en contracten uit hoofde van hun B.V. overgedragen aan de opdrachtgever. Onderdeel van de afspraken was dat zij werkzaam zouden blijven voor het bedrijf. Tussen partijen was zodoende een managementovereenkomst gesloten. Hoewel in deze overeenkomst was opgenomen dat partijen uitdrukkelijk niet de bedoeling hadden een arbeidsovereenkomst te sluiten, waren daarin onder meer de volgende afspraken gemaakt:

  • De werkzaamheden moeten door de managers persoonlijk worden uitgevoerd. Zij zijn belast met de dagelijkse leiding van de onderneming, maar voor bepaalde handelingen zoals het aangaan van financiële verplichtingen van € 2.500,- of meer is toestemming van opdrachtgever vereist;
  • In geval van ziekte van één van de managers zal de vergoeding gedurende een week worden doorbetaald;
  • De managers mogen twintig dagen per jaar aan vakantie opnemen, welke dagen zijn inbegrepen bij de te ontvangen jaarlijkse managementvergoeding ter hoogte van € 75.000,-;
  • Tot slot was sprake van een non-concurrentie en relatiebeding. Het was de managers onder meer niet toegestaan tijdens de opdracht werkzaamheden bij andere partijen te verrichten.

De rechtbank oordeelt dat partijen weliswaar niet beoogd hebben een arbeidsovereenkomst aan te gaan, maar dat daarvan – gelet op de gemaakte afspraken – feitelijk wel sprake is. Hoewel de uitkomst van voornoemde casus duidelijk en voorspelbaar lijkt, omdat afspraken zijn gemaakt die kenmerkend zijn voor een arbeidsovereenkomst, komen deze afspraken in de praktijk meer dan eens voor.

Voorkom problemen: zorg voor een modelovereenkomst op maat!  

ZZP’ers hebben de neiging zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Echter, met de komst van de nieuwe wet en de gedeelde verantwoordelijkheid lijken zij daarmee hun eigen glazen in te gooien. Opdrachtgevers willen immers graag vooraf de zekerheid dat zij daadwerkelijk met zelfstandigen van doen hebben. Het maken van afspraken, waarmee wordt geprobeerd alle risico’s uit te sluiten, zal over het algemeen de indruk wekken, dat geen sprake is van echte zelfstandigen. Daarentegen doet het niet maken van afspraken onprofessioneel aan. Reden waarom bedrijven minder snel met ZZP’ers in zee zullen gaan. Het is daarom des te meer van belang dat een goede professionele modelovereenkomst op maat wordt gesloten, die tevens aansluit bij de feitelijke situatie. Daarnaast dienen ZZP’ers te beschikken over een adequate verzekering, zodat zij (bepaalde) bedrijfsrisico’s zelf kunt dragen in het kader van hun ondernemerschap.

Kortom: ZZP’er, regel uw zaken goed en zet de eerste stap met een modelovereenkomst op maat!

Meer informatie?

Onze advocaten van de sectie arbeidsrecht en onze fiscalisten hebben ervaring met het opstellen van modelovereenkomsten binnen verschillende branches en bedrijfstakken. Mocht u hierover vragen hebben of meer informatie willen, neemt u dan gerust contact met ons op.