Leg hoogte rente vast in commercieel contract

expertise:

Corporate law

15 March 2022

Als een schuldenaar te laat is met betaling van een geldsom, is hij schadevergoeding verschuldigd. De wet regelt de omvang en duur van de schadevergoedingsverplichting wegens vertraging in de voldoening van een geldsom. De schuldeiser hoeft niet aan te tonen dat hij die schade als gevolg van de vertraging werkelijk heeft geleden. Evenmin is van belang is of hij in werkelijkheid eventueel meer schade heeft geleden. De schuldeiser heeft minimaal en maximaal recht op het bedrag van de wettelijke rente als gefixeerde schadevergoeding.

Er zijn twee soorten wettelijke rente:

  • wettelijke rente met betrekking tot handelsovereenkomsten (kort gezegd, transacties tussen ondernemingen), ook aangeduid als handelsrente; en
  • wettelijke rente met betrekking tot niet-handelsovereenkomsten (transacties waarbij een consument is betrokken). 

 

Hoogte wettelijke rente

De hoogte van de wettelijke rentepercentages wordt telkens voor een half jaar vastgesteld. Het rentepercentage voor handelsovereenkomsten (thans: 8%) ligt flink hoger dan dat voor niet-handelsovereenkomsten (thans: 2%).

Rente op rente

Voor beide soorten wettelijke rente geldt als hoofdregel ‘rente op rente’: over achterstallige rente die over een vol jaar is verschuldigd, wordt opnieuw rente in rekening gebracht. Partijen zijn echter vrij ten aanzien van het bedingen van rente op rente.

Contractsvrijheid

Als geen sprake is van contractueel bedongen rente geldt de wettelijke rente. Het staat partijen echter vrij om van de wettelijke rentepercentages af te wijken en een andere rente overeen te komen. De contractsvrijheid van partijen is echter niet onbeperkt; zij vindt haar grenzen in algemene bepalingen (strijd met openbare orde of goede zeden, misbruik van omstandigheden).

Advies voor de praktijk

De debiteur (e.g. de opdrachtgever, distribiteur of koper) is zich er vaak niet van bewust dat in geval van commerciële contracten  bij – geen – afwijkende contractuele regeling (in de overeenkomst of de toepasselijke algemene voorwaarden) de – aanzienlijk hogere – wettelijke handelsrente geldt.

Het staat partijen vrij om af te wijken – zowel in opwaartse als neerwaartse zin – van de wettelijke handelsrente (percentages).

Leg één en ander dan wel duidelijk vast.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere ondernemingsrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Marc Janssen of andere leden van de sectie Ondernemingsrecht.