Het Nederlands Handelsrechtbank in Amsterdam: Een Diepgaande Studie en Analyse

expertise:

Litigation & Dispute Resolution

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

08 November 2021

Nederland is een internationaal knooppunt voor complexe rechtszaken en geschillenbeslechting. Geïnspireerd door steden zoals Londen, Singapore, Delaware, Dubai en Dublin, hebben de Nederlandse rechtbanken de Netherlands Commercial Court (NCC) gecreëerd. De NCC is een internationaal handelsrechtbank gevestigd in Amsterdam. Sinds 1 januari 2019 zijn de deuren van zowel de Netherlands Commercial Court (NCC) als de Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) geopend voor zaken. Sinds de oprichting van de NCC hebben zij reeds uitspraken over diverse zaken gedaan, allemaal terug te vinden op hun website.

De NCC

De NCC richt zich op complexe internationale civiele of commerciële geschillen. Het is absoluut niet noodzakelijk dat partijen zich in Nederland bevinden; ook niet-Nederlandse partijen kunnen hun zaken in het Engels voor de NCC brengen. Het geschil dat bij de NCC wordt aangebracht, hoeft niet noodzakelijk onder de Nederlandse wetgeving te vallen.

Internationale civiele of handelsgeschillen

Partijen kunnen een zaak aanhangig maken bij het NCC District Court indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: (i) de partijen zijn uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen hun geschil in het Engels voor de NCC te brengen, (ii) het gaat om een internationaal geschil, (iii) partijen hebben de rechtbank van Amsterdam aangewezen als forum voor hun zaak of deze rechtbank heeft jurisdictie op grond van een forumkeuzebeding of andere regels, en (iv) de zaak is een civiele of commerciële kwestie binnen de autonomie van de partijen.

De term “civiele of commerciële zaak” is relatief breed: het omvat contractuele geschillen, aansprakelijkheidsclaims, eigendomsrecht geschillen, ondernemingsrechtelijke kwesties, verzekeringen, financiën, intellectueel eigendom, openbare aanbestedingen, concurrentie, telecommunicatie, transport en overheidsaansprakelijkheid. Insolventiegerelateerde zaken en familie- of erfenisgeschillen kunnen ook van toepassing zijn, hoewel de NCC hier niet primair voor is opgezet.

Ook de “internationale” test is breed van opzet. Als één of meer van de partijen hun woonplaats hebben in een niet-Nederlandse rechtsorde, of het geschil betrekking heeft op een relevant grensoverschrijdend belang, zoals aandeelhouders, werknemers of inkomsten die zich in een niet-Nederlandse rechtsorde bevinden of daarmee verbonden zijn, betreft het een internationaal geschil.

Waarom kiezen voor de NCC?

Er zijn meerdere redenen waarom partijen zouden kunnen kiezen om hun zaak voor de NCC te brengen:

  1. Engelse taal: de voertaal van de procedures (en het vonnis) is in het Engels, wat ook kosten bespaart voor vertalingen.
  2. Buitenlandse advocaten: advocaten die geregistreerd zijn in een EER-lidstaat of Zwitserland mogen procederen voor de NCC, mits ze samenwerken met een lid van de Nederlandse Balie.
  3. Amsterdam: de NCC is gevestigd in het Paleis van Justitie in Amsterdam, slechts 20 minuten van Schiphol.
  4. Snelle procedures: Nederlandse rechtbanken zijn de vijfde snelste in de EU met een gemiddelde van 130 dagen vanaf een dagvaarding tot een definitief vonnis.
  5. Efficiënt, betrouwbaar en transparant: de NCC is onderdeel van de Nederlandse rechtbanken, die behoren tot de meest efficiënte, betrouwbare en transparante ter wereld. Volgens het World Justice Project (WJP), een onafhankelijke organisatie die streeft naar wereldwijde vooruitgang van de rechtsstaat, staan de Nederlandse rechtbanken op nummer 1 wereldwijd.
  6. Duidelijke procesregels: de regels van de NCC bieden partijen betrouwbare en transparante richtlijnen over procedurele zaken.
  7. Focus op internationale best practices (zoals de IBA-regels (regels van de International Bar Association): de NCC-regels bieden flexibiliteit.
  8. Elektronische communicatie: alle documenten worden elektronisch ingediend via eNCC, het NCC-portaal met beveiligde toegang via de NCC-website (ncc.gov.nl), waardoor Nederlandse raadslieden actie kunnen ondernemen, de status en geplande volgende stappen kunnen controleren en documenten kunnen inzenden en downloaden.
  9. 24/7 beschikbaarheid: in uitzonderlijk dringende zaken is de NCC bevoegd om zaken te allen tijde en overal te horen en te beslissen.
  10. Drie rechters: zaken worden behandeld en afgehandeld door een panel van drie rechters, bestaande uit rechters met brede internationale ervaring. Inleidende rechtszaken worden gehoord voor een enkelvoudige rechtbank.

Afdwingbaarheid van NCC-uitspraken

Uitspraken van de NCC zijn uitspraken van een Nederlandse rechtbank en worden daarom binnen de EU erkend en uitgevoerd. Deze uitspraken kunnen direct door de bevoegde uitvoeringsautoriteit worden uitgevoerd. De uitvoering van NCC-uitspraken buiten de EU is geregeld in internationale verdragen waarbij Nederland partij is en in het algemene internationaal privaatrecht in het rechtsgebied waar de uitvoering wordt gevraagd. Dit betekent bijvoorbeeld dat NCC-uitspraken (onder voorwaarden) uitvoerbaar zijn in bijvoorbeeld Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Conclusie

Wij zijn van mening dat de NCC een goed alternatief biedt voor andere buitenlandse rechtbanken en adviseren partijen nadrukkelijk om procedures te starten voor de NCC in Amsterdam, Nederland.

Meer informatie?

Als u meer wilt weten over (procedures voor) de NCC, neem dan gerust contact op met Henk Brat en Marc Janssen.